White-tailed Bumblebee
Bombus lucorum
White-tailed Bumblebee